English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
T- TA TE TH TI TO TR TS TU TW TY
TEA TEC TEG TEI TEL TEM TEN TEP TER TES TET TEX
selected terms: 14 page 1 of 1

1. TECHNETIUM
[ՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄ]
8. TECHNOLOGY MEDICAL
[ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ]
2. TECHNETIUM TC 99M MEDRONATE
[ՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄ- TC 99M ՄԵԴՐՈՆԱՏ]
9. TECHNOLOGY, DENTAL
[ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ]
3. TECHNETIUM TC 99M PERTECHNETATE
[ՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄ- TC 99M ՊԵՐՏԵԽՆԵՏԱՏ]
10. TECHNOLOGY, HIGH-COST
[ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ]
4. TECHNETIUM TC 99M SULFUR COLLOID
[ՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄ- TC 99M ԿՈԼՈԻԴԱՅԻՆ ԾԾՈՒՄԲԻ ՎՐԱ]
11. TECHNOLOGY, INDUSTRY, AGRICULTURE (NON MESH)
[ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ,ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ]
5. TECHNETIUM TC 99M, AGGREGATED ALBUMIN
[ՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄ- TC 99M, ԱԳՐԵԳԻՐԱՑՎԱԾ ԱԼԲՈՒՄԻՆ]
12. TECHNOLOGY, PHARMACEUTICAL
[ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ]
6. TECHNOLOGY
[ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ]
13. TECHNOLOGY,RADIOLOGIC
[ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ՌԱԴԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ]
7. TECHNOLOGY ASSESSMENT, BIOMEDICAL
[ԿԵՆՍԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ]
14. TECTORIAL MEMBRANE
[ԾԱԾԿՈՒՅԹԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM