Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՈՒ ԴՊ ԴՐ
ԴՆԹ
selected terms: 76 page 1 of 1

1. ԴՆԹ
[DNA]
39. ԴՆԹ-ԶՈՆԴԵՐ
[DNA PROBES]
2. ԴՆԹ
[DNA]
40. ԴՆԹ-ԶՈՆԴԵՐ
[DNA PROBES]
3. ԴՆԹ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ
[DNA, BACTERIAL]
41. ԴՆԹ-ԶՈՆԴԵՐ, HLA
[DNA PROBES, HLA]
4. ԴՆԹ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ
[DNA, BACTERIAL]
42. ԴՆԹ-ԶՈՆԴԵՐ, HLA
[DNA PROBES, HLA]
5. ԴՆԹ ԳԵՐՊԱՐՈՒՅՐԱՁԵՎ
[DNA, SUPERHELICAL]
43. ԴՆԹ-ԶՈՆԴԵՐ, HPV
[DNA PROBES, HPV]
6. ԴՆԹ ԳԵՐՊԱՐՈՒՅՐԱՁԵՎ
[DNA, SUPERHELICAL]
44. ԴՆԹ-ԶՈՆԴԵՐ, HPV
[DNA PROBES, HPV]
7. ԴՆԹ ԻՆՍԵՐՑԻՈՆԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ
[DNA INSERTION ELEMENTS]
45. ԴՆԹ-ԿԱՊՈՂ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
[DNA-BINDING PROTEINS]
8. ԴՆԹ ԻՆՍԵՐՑԻՈՆԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ
[DNA INSERTION ELEMENTS]
46. ԴՆԹ-ԿԱՊՈՂ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
[DNA-BINDING PROTEINS]
9. ԴՆԹ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
[DNA, VIRAL]
47. ԴՆԹ-ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
[DNA VIRUSES]
10. ԴՆԹ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
[DNA, VIRAL]
48. ԴՆԹ-ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
[DNA VIRUSES]
11. ԴՆԹ ՄԻԱՊԱՐՈՒՐԱՁԵՎ
[DNA, SINGLE-STRANDED]
49. ԴՆԹ-ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ (ԱՐՏ)
[DNA VIRUS INFECTIONS (NON MESH)]
12. ԴՆԹ ՄԻԱՊԱՐՈՒՐԱՁԵՎ
[DNA, SINGLE-STRANDED]
50. ԴՆԹ-ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ (ԱՐՏ)
[DNA VIRUS INFECTIONS (NON MESH)]
13. ԴՆԹ ՄԻՏՈԽՈՆԴՐԻԱԼ
[DNA, MITOCHONDRIAL]
51. ԴՆԹ-ՄԵԹԻԼԱԶՆԵՐԸ ՁԵՎԱՓՈԽՈՂ
[DNA MODIFICATION METHYLASES]
14. ԴՆԹ ՄԻՏՈԽՈՆԴՐԻԱԼ
[DNA, MITOCHONDRIAL]
52. ԴՆԹ-ՄԵԹԻԼԱԶՆԵՐԸ ՁԵՎԱՓՈԽՈՂ
[DNA MODIFICATION METHYLASES]
15. ԴՆԹ ՄՈՒԹԱՑԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
[DNA MUTATIONAL ANALYSIS]
53. ԴՆԹ-ՄԵԹԻԼԱԶՆԵՐԸ ՁԵՎԱՓՈԽՈՂ (ԱԴԵՆԻՆ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ)
[DNA MODIFICATION METHYLASES (ADENINE-SPECIFIC)]
16. ԴՆԹ ՄՈՒԹԱՑԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
[DNA MUTATIONAL ANALYSIS]
54. ԴՆԹ-ՄԵԹԻԼԱԶՆԵՐԸ ՁԵՎԱՓՈԽՈՂ (ԱԴԵՆԻՆ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ)
[DNA MODIFICATION METHYLASES (ADENINE-SPECIFIC)]
17. ԴՆԹ ՈՒՌՈՒՑՔԱԾԻՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ
[DNA TUMOR VIRUSES]
55. ԴՆԹ-ՄԵԹԻԼԱԶՆԵՐԸ ՁԵՎԱՓՈԽՈՂ (ՑԻՏՈԶԻՆ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ)
[DNA MODIFICATION METHYLASES (CYTOSINE-SPECIFIC)]
18. ԴՆԹ ՈՒՌՈՒՑՔԱԾԻՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ
[DNA TUMOR VIRUSES]
56. ԴՆԹ-ՄԵԹԻԼԱԶՆԵՐԸ ՁԵՎԱՓՈԽՈՂ (ՑԻՏՈԶԻՆ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ)
[DNA MODIFICATION METHYLASES (CYTOSINE-SPECIFIC)]
19. ԴՆԹ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐԻ
[DNA, NEOPLASM]
57. ԴՆԹ-ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴԻԼԷԿԶՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
[DNA NUCLEOTIDYLEXOTRANSFERASE]
20. ԴՆԹ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐԻ
[DNA, NEOPLASM]
58. ԴՆԹ-ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴԻԼԷԿԶՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
[DNA NUCLEOTIDYLEXOTRANSFERASE]
21. ԴՆԹ ՌԵԿՈՄԲԻՆԱՆՏԱՅԻՆ
[DNA, RECOMBINANT]
59. ԴՆԹ-ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
[DNA NUCLEOTIDYLTRANSFERASES]
22. ԴՆԹ ՌԵԿՈՄԲԻՆԱՆՏԱՅԻՆ
[DNA, RECOMBINANT]
60. ԴՆԹ-ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
[DNA NUCLEOTIDYLTRANSFERASES]
23. ԴՆԹ ՌԵՊԱՐԱՑԻԱ (ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ)
[DNA REPAIR]
61. ԴՆԹ-ՊՈԼԻՄԵՐԱԶ I
[DNA POLYMERASE I]
24. ԴՆԹ ՌԵՊԱՐԱՑԻԱ (ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ)
[DNA REPAIR]
62. ԴՆԹ-ՊՈԼԻՄԵՐԱԶ I
[DNA POLYMERASE I]
25. ԴՆԹ ՌԵՊԼԻԿԱՑԻԱ (ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ)
[DNA REPLICATION]
63. ԴՆԹ-ՊՈԼԻՄԵՐԱԶ II
[DNA POLYMERASE II]
26. ԴՆԹ ՌԵՊԼԻԿԱՑԻԱ (ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ)
[DNA REPLICATION]
64. ԴՆԹ-ՊՈԼԻՄԵՐԱԶ II
[DNA POLYMERASE II]
27. ԴՆԹ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ (ՌԵՍՏՐԻԿՑԻՈՆ) ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ
[DNA RESTRICTION ENZYMES]
65. ԴՆԹ-ՊՈԼԻՄԵՐԱԶ III
[DNA POLYMERASE III]
28. ԴՆԹ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ (ՌԵՍՏՐԻԿՑԻՈՆ) ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ
[DNA RESTRICTION ENZYMES]
66. ԴՆԹ-ՊՈԼԻՄԵՐԱԶ III
[DNA POLYMERASE III]
29. ԴՆԹ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ-ՁԵՎԱՓՈԽՄԱՆ ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ
[DNA RESTRICTION-MODIFICATION ENZYMES]
67. ԴՆԹ-ՊՈԼԻՄԵՐԱԶՆԵՐ
[DNA POLYMERASES]
30. ԴՆԹ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ-ՁԵՎԱՓՈԽՄԱՆ ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ
[DNA RESTRICTION-MODIFICATION ENZYMES]
68. ԴՆԹ-ՊՈԼԻՄԵՐԱԶՆԵՐ
[DNA POLYMERASES]
31. ԴՆԹ ՍՆԿԵՐԻ
[DNA, FUNGAL]
69. ԴՆԹ-ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՈԼՈՐՔԸ ՔԱՆԴՈՂ
[DNA UNTWISTING PROTEINS]
32. ԴՆԹ ՍՆԿԵՐԻ
[DNA, FUNGAL]
70. ԴՆԹ-ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՈԼՈՐՔԸ ՔԱՆԴՈՂ
[DNA UNTWISTING PROTEINS]
33. ԴՆԹ ՎՆԱՍՎԱԾՔ
[DNA DAMAGE]
71. ԴՆԹ-ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ
[DNA UNWINDING PROTEINS]
34. ԴՆԹ ՎՆԱՍՎԱԾՔ
[DNA DAMAGE]
72. ԴՆԹ-ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ
[DNA UNWINDING PROTEINS]
35. ԴՆԹ ՕՂԱՁԵՎ
[DNA, CIRCULAR]
73. ԴՆԹ-ՏՈՊՈԻԶՈՄԵՐԱԶ (ԱՏՖ ՀԻԴՐՈԼԻԶԱՑՆՈՂ)
[DNA GYRASE]
36. ԴՆԹ ՕՂԱՁԵՎ
[DNA, CIRCULAR]
74. ԴՆԹ-ՏՈՊՈԻԶՈՄԵՐԱԶ (ԱՏՖ ՀԻԴՐՈԼԻԶԱՑՆՈՂ)
[DNA GYRASE]
37. ԴՆԹ-(ՑԻՏՈԶԻՆ-5-)-ՄԵԹԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
[DNA (CYTOSINE-5-)-METHYLTRANSFERASE]
75. ԴՆԹ-ՖՈՏՈԼԻԱԶ
[DNA PHOTOLYASE]
38. ԴՆԹ-(ՑԻՏՈԶԻՆ-5-)-ՄԵԹԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
[DNA (CYTOSINE-5-)-METHYLTRANSFERASE]
76. ԴՆԹ-ՖՈՏՈԼԻԱԶ
[DNA PHOTOLYASE]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM