English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
R RA RE RH RI RN RO RU RY
RNA
selected terms: 54 page 1 of 1

1. RNA
[ՌՆԹ]
28. RNA, NEOPLASM
[ՌՆԹ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ]
2. RNA , SMALL NUCLEAR
[ՌՆԹ ՓՈՔՐ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ]
29. RNA, NUCLEOTIDYLTRANSPERASES
[ՌՆԹ ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴԻԼՏՐԱՍՖԵՐԱԶՆԵՐ]
3. RNA , VIRAL
[ՌՆԹ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ]
30. RNA, PROBES
[ԶՈՆԴԵՐ]
4. RNA , VIRUSES
[ՌՆԹ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ]
31. RNA, TRANSFER
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ]
5. RNA CAP ANALOGS
[ՌՆԹ ԿԵՊ - ՄԻԱՆՄԱՆՆԵՐ]
32. RNA, TRANSFER ALA
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ALA]
6. RNA CAPS
[ՌՆԹ ԿԵՊ]
33. RNA, TRANSFER AMINO ACID-SPECIFIC
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՄԻՆՈԹԹՈՒ -ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ]
7. RNA NUCLEAR
[ՌՆԹ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ]
34. RNA, TRANSFER AMINO ACYL
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՄԻՆՈԱՑԻԼ]
8. RNA PHAGES
[ՌՆԹ ՖԱԳԵՐ]
35. RNA, TRANSFER ARG
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ARG]
9. RNA POLYMERASE I
[ՌՆԹ ՊՈԼԻՄԵՐԱԶԱ I]
36. RNA, TRANSFER ASN
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ASN]
10. RNA POLYMERASE II
[ՌՆԹ ՊՈԼԻՄԵՐԱԶԱ II]
37. RNA, TRANSFER ASP
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ASP]
11. RNA POLYMERASE III
[ՌՆԹ ՊՈԼԻՄԵՐԱԶԱ III]
38. RNA, TRANSFER CLN
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ CLN]
12. RNA POLYMERASES
[ՌՆԹ ՊՈԼԻՄԵՐԱԶՆԵՐ]
39. RNA, TRANSFER GLU
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ GLU]
13. RNA PRECURSORS
[ՌՆԹ ՆԱԽՈՐԴՈՂՆԵՐ]
40. RNA, TRANSFER GLY
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ GLY]
14. RNA PROCESSING POSTTRANSCRIPTIONAL
[ՌՆԹ ՏԱՌԱԴԱՐՁՎԱԾ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ]
41. RNA, TRANSFER HIS
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ HIS]
15. RNA REPLICASE
[ՌՆԹ - ՌԵՊԼԻԿԱԶԱ]
42. RNA, TRANSFER ILE
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ILE]
16. RNA RIBOSOMAL 18S
[ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 18S]
43. RNA, TRANSFER LEU
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ LEU]
17. RNA RIBOSOMAL,
[ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ]
44. RNA, TRANSFER LYS
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ LYS]
18. RNA RIBOSOMAL,16S
[ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 16S]
45. RNA, TRANSFER MET
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ MET]
19. RNA RIBOSOMAL,23S
[ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 23S]
46. RNA, TRANSFER PHE
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ PHE]
20. RNA RIBOSOMAL,28S
[ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 28S]
47. RNA, TRANSFER PRO
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ PRO]
21. RNA RIBOSOMAL,5.8S
[ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 5.8S]
48. RNA, TRANSFER SER
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ SER]
22. RNA RIBOSOMAL,5S
[ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 5S]
49. RNA, TRANSFER THR
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ THR]
23. RNA SPLICING
[ՌՆԹ ՍՊԼԱՅՍԻՆԳ]
50. RNA, TRANSFER TRP
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ TRP]
24. RNA VIRUS INFECTIONS (NON MESH)
[ՎԱՐԱԿՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՀԱՐՈՒՑՎԵԼ ԵՆ ՌՆԹ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐՈՎ (ԱՐՏ)]
51. RNA, TRANSFER TYR
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ TYR]
25. RNA, BACTERIAL
[ՌՆԹ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ]
52. RNA, TRANSFER VAL
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ VAL]
26. RNA, DUBLE-STRANDED
[ՌՆԹ ԵՐԿՊԱՐՈՒՐԱՁԵՎ]
53. RNA, TRANSFER, METHYLTRANSFERASES
[ՌՆԹ-ՄԵԹԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ]
27. RNA, FUNGAL
[ՌՆԹ ՍՆԿԻ]
54. RNA, TRANSFERN CYS
[ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ CYS]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM