HOME

Category

.am websites

Cool site

TOP 25

Choose 50 best websites

Add site

Contacts

 LOCATION >> HOME >> Armenia. Medical education


location
 Category: 0   Link: 6   Hits: 5140

250 Top sites by Polling sum         Ext-search  

search

Medical education in Armenia Link: 6
New   [1]  

Mehrabyan Medical Institute   Poll  
http://armmed.am 
(Hits: 542 Poll Ave: 0.00 )

Yerevan State Base Medical College   Poll  
http://www.medindex.am/medindex/review.php?sid=495 
(Hits: 905 Poll Ave: 0.00 )

University of Traditional Medicine   Poll  
http://www.unitradmed.com  
(Hits: 2388 Poll Ave: 0.00 )

Armenian Medical Institute    Poll  
http://www.armedin.com/ 
(Hits: 663 Poll Ave: 0.00 )

Haybusak University of Yerevan   Poll  
http://www.academedu.org 
(Hits: 993 Poll Ave: 6.50 )

Yerevan State Medical University   Poll  
Գրեթե մեկ դար մեր առաքելությունն է եղել պատրաստել բարձրորակ կրթություն ու որակավորում ունեցող բժիշկների՝ աշ ...
http://www.ysmu.am/ 
(Hits: 4631 Poll Ave: 5.29 )


  [1]