English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
WA WE WH WI WO WR WU WY
WHE WHI WHO
selected terms: 8 page 1 of 1

1. WHEAT
[ՑՈՐԵՆ]
5. WHITES
[ՍՊԻՏԱԿՆԵՐ (ՍՊԻՏԱԿԱՄՈՐԹՆԵՐ)]
2. WHEAT GERM AGGLUTININS
[ԱԳԼՅՈՒՏԻՆԻՆՆԵՐ (ՂԱՆԳՎԱԾՆԵՐ) ՑՈՐԵՆԻ ԾԻԼԵՐԻ]
6. WHOLE BODY IRRADIATION
[ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՀԱՐՈՒՄ]
3. WHEELCHAIRS
[ԲԱԶԿԱԹՈՌ-ՍԱՅԼԱԿ]
7. WHOLE-BODY COUNTING
[ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ ՌԱԴԻՈԱԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ]
4. WHITE MUSCLE DISEASE
[ՍՊԻՏԱՄԿԱՆԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ]
8. WHOOPING COUGH
[ԿԱՊՈՒՅՏ ՀԱԶ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM