English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B- BA BC BE BH BI BK BL BO BR BU BY
BAC BAH BAL BAM BAN BAR BAS BAT BAY
selected terms: 26 page 1 of 1

1. BACK
[ՄԵՋՔ] ◊ [ՄԵՋՔ]
14. BACTERIAL VACCINES
[ՎԱԿՑԻՆՆԵՐ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ԲԱԿՏԵՐԻԱԼ] ◊ [ՎԱԿՑԻՆՆԵՐ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ԲԱԿՏԵՐԻԱԼ]
2. BACKACHE
[ՄԵՋՔԻ ՑԱՎԵՐ] ◊ [ՄԵՋՔԻ ՑԱՎԵՐ]
15. BACTERIOCHLOROPHYLLS
[ԲԱԿՏԵՐԻՈՔԼՈՐՈՖԻԼՆԵՐ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻՈՔԼՈՐՈՖԻԼՆԵՐ]
3. BACKGROUIND RADIATION
[ՖՈՆԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ] ◊ [ՖՈՆԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ]
16. BACTERIOCINS
[ԲԱԿՏԵՐԻՈՑԻՆՆԵՐ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻՈՑԻՆՆԵՐ]
4. BACLOFEN
[ԲԱԿԼՈՖԵՆ] ◊ [ԲԱԿԼՈՖԵՆ]
17. BACTERIOLOGICAL TECHNIQUES
[ԲԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ]
5. BACTERIA
[ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ]
18. BACTERIOLOGY
[ԲԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳԻԱ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳԻԱ]
6. BACTERIA, AEROBIC
[ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱԵՐՈԲԱՅԻՆ (ՕԴԱԿՅԱՑ)] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱԵՐՈԲԱՅԻՆ (ՕԴԱԿՅԱՑ)]
19. BACTERIOLYSIS
[ԲԱԿՏԵՐԻՈԼԻԶԻՍ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻՈԼԻԶԻՍ]
7. BACTERIA, ANAEROBIC
[ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱՆԱԵՐՈԲ (ԱՆՕԴԱԿՅԱՑ)] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱՆԱԵՐՈԲ (ԱՆՕԴԱԿՅԱՑ)]
20. BACTERIOPHAGE TYPING
[ԲԱԿՏԵՐԻԱՖԱԳԻ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՈՒՄ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻԱՖԱԳԻ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՈՒՄ]
8. BACTERIAL AND FUNGAL DISEASES (NON MESH)
[ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԵՎ ՍՆԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ)] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԵՎ ՍՆԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ)]
21. BACTERIOPHAGES
[ԲԱԿՏԵՐԻԱՖԱԳՆԵՐ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻԱՖԱԳՆԵՐ]
9. BACTERIAL INFECTIONS
[ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ]
22. BACTERIORHODOPSIN
[ԲԱԿՏԵՐԻՈՐՈԴՈՊՍԻՆ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻՈՐՈԴՈՊՍԻՆ]
10. BACTERIAL OUTER MEMBRANE PROTEINS
[ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ] ◊ [ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ]
23. BACTERIURIA
[ԲԱԿՏԵՐԻԱՄԶՈՒԹՅՈՒՆ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻԱՄԶՈՒԹՅՈՒՆ]
11. BACTERIAL PROTEINS
[ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ] ◊ [ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ]
24. BACTEROIDES
[ԲԱԿՏԵՐՈԻԴՆԵՐ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐՈԻԴՆԵՐ]
12. BACTERIAL TOXINS
[ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՏՈՔՍԻՆՆԵՐ (ԹՈՒՆԱՆՅՈՒԹԵՐ)] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՏՈՔՍԻՆՆԵՐ (ԹՈՒՆԱՆՅՈՒԹԵՐ)]
25. BACTEROIDES INFECTIONS
[ԲԱԿՏԵՐՈԻԴԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐՈԻԴԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ]
13. BACTERIAL TYPING TECHNICS
[ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ]
26. BACTRIAL ADHESION
[ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ, ԱԴՀԵԶԻԱ (ԿՊՉՈՒՄ)] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ, ԱԴՀԵԶԻԱ (ԿՊՉՈՒՄ)]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM