Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԳԱ ԳԵ ԳԻ ԳԼ ԳԾ ԳՆ ԳՈ ԳՈՒ ԳՎ ԳՏ ԳՐ
ԳԵԼ ԳԵՂ ԳԵՆ ԳԵՇ ԳԵՈ ԳԵՐ ԳԵՖ
selected terms: 172 page 1 of 2

1. ԳԵՆ-ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՑԻՉ
[ENHANCER ELEMENTS (GENETICS)]
51. ԳԵՆԵՐ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
[GENES, STRUCTURAL, PLANT]
2. ԳԵՆ-ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՑԻՉ
[ENHANCER ELEMENTS (GENETICS)]
52. ԳԵՆԵՐ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
[GENES, STRUCTURAL, PLANT]
3. ԳԵՆ-ՕՊԵՐԱՏՈՐ
[OPERATOR REGIONS (GENETICS)]
53. ԳԵՆԵՐ ԴՈՄԻՆԱՆՏԱՅԻՆ
[GENES, DOMINANT]
4. ԳԵՆ-ՕՊԵՐԱՏՈՐ
[OPERATOR REGIONS (GENETICS)]
54. ԳԵՆԵՐ ԴՈՄԻՆԱՆՏԱՅԻՆ
[GENES, DOMINANT]
5. ԳԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ
[GENE EXPRESSION REGULATION]
55. ԳԵՆԵՐ ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ
[GENES, IMMUNOGLOBULIN]
6. ԳԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ
[GENE EXPRESSION REGULATION]
56. ԳԵՆԵՐ ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ
[GENES, IMMUNOGLOBULIN]
7. ԳԵՆԱՅԻՆ ԻՆԺԵՆԵՐԻԱ
[GENETIC ENGINEERING]
57. ԳԵՆԵՐ ԼԵՏԱԼԱՅԻՆ
[GENES, LETHAL]
8. ԳԵՆԱՅԻՆ ԻՆԺԵՆԵՐԻԱ
[GENETIC ENGINEERING]
58. ԳԵՆԵՐ ԼԵՏԱԼԱՅԻՆ
[GENES, LETHAL]
9. ԳԵՆԱՅԻՆ ՊՈՒԼ
[GENE POOL]
59. ԳԵՆԵՐ ԾԱԾԿՈՂ
[GENES, OVERLAPPING]
10. ԳԵՆԱՅԻՆ ՊՈՒԼ
[GENE POOL]
60. ԳԵՆԵՐ ԾԱԾԿՈՂ
[GENES, OVERLAPPING]
11. ԳԵՆԵՏԻԿԱ
[GENETICS]
61. ԳԵՆԵՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
[GENES, STRUCTURAL]
12. ԳԵՆԵՏԻԿԱ
[GENETICS]
62. ԳԵՆԵՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
[GENES, STRUCTURAL]
13. ԳԵՆԵՏԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
[GENETICS, MEDICAL]
63. ԳԵՆԵՐ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉՆԵՐ
[GENES, REGULATOR]
14. ԳԵՆԵՏԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
[GENETICS, MEDICAL]
64. ԳԵՆԵՐ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉՆԵՐ
[GENES, REGULATOR]
15. ԳԵՆԵՏԻԿԱ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ
[GENETICS, BIOCHEMICAL]
65. ԳԵՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
[GENES, VIRAL]
16. ԳԵՆԵՏԻԿԱ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ
[GENETICS, BIOCHEMICAL]
66. ԳԵՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
[GENES, VIRAL]
17. ԳԵՆԵՏԻԿԱ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ
[GENETICS, MICROBIAL]
67. ԳԵՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
[GENES, STRUCTURAL, VIRAL]
18. ԳԵՆԵՏԻԿԱ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ
[GENETICS, MICROBIAL]
68. ԳԵՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
[GENES, STRUCTURAL, VIRAL]
19. ԳԵՆԵՏԻԿԱ ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ
[RADIATION GENETICS]
69. ԳԵՆԵՐ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
[GENES, STRUCTURAL, NEOPLASM]
20. ԳԵՆԵՏԻԿԱ ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ
[RADIATION GENETICS]
70. ԳԵՆԵՐ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
[GENES, STRUCTURAL, NEOPLASM]
21. ԳԵՆԵՏԻԿԱ ՎԵԿՏՈՐԱՅԻՆ
[GENETIC VECTORS]
71. ԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, ENV
[GENES, ENV]
22. ԳԵՆԵՏԻԿԱ ՎԵԿՏՈՐԱՅԻՆ
[GENETIC VECTORS]
72. ԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, ENV
[GENES, ENV]
23. ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԸՆԿՃՈՒՄ
[SUPPRESSION, GENETIC]
73. ԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, GAG
[GENES, GAG]
24. ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԸՆԿՃՈՒՄ
[SUPPRESSION, GENETIC]
74. ԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, GAG
[GENES, GAG]
25. ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
[GENETIC COUNSELING]
75. ԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, POL
[GENES, POL]
26. ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
[GENETIC COUNSELING]
76. ԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, POL
[GENES, POL]
27. ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՊԻ ԱՆԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
[LINKAGE DISEQUILIBRIUM]
77. ԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, ՄԻՎԸ ԱՐԳԵԼԱԿՈՂ
[GENES, NEF]
28. ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՊԻ ԱՆԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
[LINKAGE DISEQUILIBRIUM]
78. ԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, ՄԻՎԸ ԱՐԳԵԼԱԿՈՂ
[GENES, NEF]
29. ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԿՈԴ
[GENETIC CODE]
79. ԳԵՆԵՐ ՌԵՑԵՍԻՎԱՅԻՆ
[GENES, RECESSIVE]
30. ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԿՈԴ
[GENETIC CODE]
80. ԳԵՆԵՐ ՌԵՑԵՍԻՎԱՅԻՆ
[GENES, RECESSIVE]
31. ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՄԱՐԿԵՐՆԵՐ
[GENETIC MARKERS]
81. ԳԵՆԵՐ ՍԻՆԹԵՏԻԿ
[GENES, SYNTHETIC]
32. ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՄԱՐԿԵՐՆԵՐ
[GENETIC MARKERS]
82. ԳԵՆԵՐ ՍԻՆԹԵՏԻԿ
[GENES, SYNTHETIC]
33. ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
[GENETIC TECHNIQUES]
83. ԳԵՆԵՐ ՍՆԿԱՅԻՆ
[GENES, FUNGAL]
34. ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
[GENETIC TECHNIQUES]
84. ԳԵՆԵՐ ՍՆԿԱՅԻՆ
[GENES, FUNGAL]
35. ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՊՈՊՈՒԼՅԱՑԻԱ (ՈՐՈՇԱԿԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ)
[GENETICS, POPULATION]
85. ԳԵՆԵՐ ՍՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
[GENES, STRUCTURAL, FUNGAL]
36. ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՊՈՊՈՒԼՅԱՑԻԱ (ՈՐՈՇԱԿԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ)
[GENETICS, POPULATION]
86. ԳԵՆԵՐ ՍՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
[GENES, STRUCTURAL, FUNGAL]
37. ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՌԵԿՈՄԲԻՆԱՑԻԱ
[RECOMBINATION, GENETIC]
87. ԳԵՆԵՐ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՎԱԾ
[GENES, REITERATED]
38. ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՌԵԿՈՄԲԻՆԱՑԻԱ
[RECOMBINATION, GENETIC]
88. ԳԵՆԵՐ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՎԱԾ
[GENES, REITERATED]
39. ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՍԿՐԻՆԻՆԳ
[GENETIC SCREENING]
89. ԳԵՆԵՐ ՖԻՔՍԱՑԻԱՅԻ ԱԶՈՏԻ
[GENES, NITROGEN FIXATION]
40. ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՍԿՐԻՆԻՆԳ
[GENETIC SCREENING]
90. ԳԵՆԵՐ ՖԻՔՍԱՑԻԱՅԻ ԱԶՈՏԻ
[GENES, NITROGEN FIXATION]
41. ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՎԱՐՔԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐ
[GENETICS, BEHAVIORAL]
91. ԳԵՆԵՐ, MHC I ԴԱՍԻ
[GENES, MHC CLASS I]
42. ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՎԱՐՔԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐ
[GENETICS, BEHAVIORAL]
92. ԳԵՆԵՐ, MHC I ԴԱՍԻ
[GENES, MHC CLASS I]
43. ԳԵՆԵՐ
[GENES]
93. ԳԵՆԵՐ, ՏՐԱՆՍԱԿՏԻՎԱՑԻԱ ՏՐԱՆՍԿՐԻՊՑԻԱՅԻ, ՄԻՎ
[GENES, TAT]
44. ԳԵՆԵՐ
[GENES]
94. ԳԵՆԵՐ, ՏՐԱՆՍԱԿՏԻՎԱՑԻԱ ՏՐԱՆՍԿՐԻՊՑԻԱՅԻ, ՄԻՎ
[GENES, TAT]
45. ԳԵՆԵՐ ARAC
[GENES, ARAC]
95. ԳԵՆԵՐ, ՓՈԽԱՐԿԻՉՆԵՐ
[GENES, SWITCH]
46. ԳԵՆԵՐ ARAC
[GENES, ARAC]
96. ԳԵՆԵՐ, ՓՈԽԱՐԿԻՉՆԵՐ
[GENES, SWITCH]
47. ԳԵՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ
[GENES, BACTERIAL]
97. ԳԵՆԵՐԻ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ
[GENE EXPRESSION REGULATION, BACTERIAL]
48. ԳԵՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ
[GENES, BACTERIAL]
98. ԳԵՆԵՐԻ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ
[GENE EXPRESSION REGULATION, BACTERIAL]
49. ԳԵՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
[GENES, STRUCTURAL, BACTERIAL]
99. ԳԵՆԵՐԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
[GENE LIBRARY]
50. ԳԵՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
[GENES, STRUCTURAL, BACTERIAL]
100. ԳԵՆԵՐԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
[GENE LIBRARY]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.


 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM