“My wandering muse”. Content of ebook.

Դպրոցներ. ՇԵՆԳԱՎԻԹ

Երևանի Ս. Հովսեփյանի անվ. թիվ 115 ավագ դպրոց
Շիրակի փող. 72/1, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 42 33 22

Երևանի թիվ 97 ավագ դպրոց
Ներքին Շենգավիթ 12-րդ փող., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 48 10 91

Երևանի Լեոյի անվ. թիվ 65 ավագ դպրոց
Ֆրունզեի փող. 56, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 48 09 22

Երևանի թիվ 46 ավագ դպրոց
Մանանդյան փող. 2, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 44 53 01

Երևանի Հ. Շիրազի անվ. թիվ 169 հիմնական դպրոց
Աերացիա փող., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 46 02 09

Երևանի Մ. Գորգիսյանի անվ. թիվ 158 հիմնական դպրոց
Շիրակի 2-րդ նրμ. 5, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 46 04 14

Երևանի Դ. Դեմիրճյանի անվ. թիվ 27 հիմնական դպրոց
Արտաշիսյան փող. 52, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 42 05 73

Երևանի թիվ 31 հիմնական դպրոց
Հ. Հովսեփյան փող. 2, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 42 01 50

Երևանի Սախարովի անվ. թիվ 69 հիմնական դպրոց
Արարատյան 26, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 46 20 31

Երևանի Մուրացանի անվ. թիվ 18 հիմնական դպրոց
Բագրատունյաց փող. 32, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 48 39 71

Երևանի Ալ. Մյասնիկյանի անվ. թիվ 66 հիմնական դպրոց
Բագրատունյաց փող. 9, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 42 08 33

Երևանի թիվ 144 հիմնական դպրոց
Վերին Շենգավիթ 2-րդ փող. 9, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 44 09 93

Երևանի Վ. Համμաձումյանի անվ. թիվ 12 հիմնական դպրոց
Գ. Նժդեհի փող. 11, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 44 06 01

Երևանի Հ. Թումանյանի անվ. թիվ 32 հիմնական դպրոց
Սևանի փող. 132, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 44 02 60

Երևանի Հ. Հովհաննիսյանի անվ. թիվ 52 հիմնական դպրոց
Շիրակի փող. 3, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 42 06 42

Երևանի Գ. Նժդեհի անվ. թիվ 161 հիմնական դպրոց
Բագրատունյաց փող. 32/1, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 48 76 70

Երևանի Հ. Ավետիսյանի անվ. թիվ 74 հիմնական դպրոց
Բագրատունյաց փող. 23, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 46 22 40

Երևանի թիվ 50 հիմնական դպրոց
Շևչենկոյի փող. 34, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 44 33 02

Երևանի Վ. Վարդևանյանի անվ. թիվ 173 հիմնական դպրոց
Հ. Հովսեփյան փող. 4, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 42 01 40

180 180 20 16 ք. Երևանի թիվ 75 հիմնական դպրոց
Ներքին Շենգավիթ, 12-րդ փող. 13, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 48 88 90

Երևանի թիվ 98 հիմնական դպրոց
Նորագավիթ, 1-ին փող. 97, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 48 59 67

Երևանի Լ. Բելինսկու անվ. թիվ 38 հիմնական դպրոց
Գ. Նժդեհի փող. 22, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 44 00 66

Երևանի Գ. Նարեկացու անվ. թիվ 137 հիմնական դպրոց
Ս. Տարոնցի փող. 17, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 48 66 01

Երևանի թիվ 99 հիմնական դպրոց
Ներքին Չարμախ, 3-րդ փող. 1, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 42 02 91

Երևանի Մ. Սարյանի անվ. թիվ 86 հիմնական դպրոց
Բագրատունյաց փող. 45, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 48 39 60

Երևանի թիվ 140 հիմնական դպրոց
Նորագավիթ, 1-ին փող. 99, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 48 13 91

Երևանի Մովսես-Պողոս Ճամμազյանի անվ. թիվ 79 հիմնական դպրոց
Հ. Հովհաննիսյան փող. 30, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 46 34 20

Երևանի թիվ 110 հիմնական դպրոց
Ս. Տարոնցի փող. 11, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 48 21 62

Երևանի թիվ 154 հիմնական դպրոց
Ֆրունզե փող. 4, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 44 73 02

Դպրոցներ. ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ

Երևանի թիվ 159 ավագ դպրոց
Նորք Նորք 5-րդ զ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 64 11 33

Երևանի Կ. Դեմիճյանի անվ. թիվ 139 ավագ դպրոց
Նորք Նորք, Ն. Ստեփանյան փող. 3, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 63 55 70

Երևանի Ա. Ղարիμյանի անվ. թիվ 142 ավագ դպրոց
Գյուլիքեվխյան փող. 33, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 63 59 50

Երևանի թիվ 62 ավագ դպրոց
Նոր Նորքի 1-ին զ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 63 45 20

Երևանի թիվ 198 հեղինակային ավագ դպրոց
Նոր Նորքի 9-րդ զ., 13/1, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 65 72 50

Երևանի թիվ 163 հիմնական դպրոց
Նոր Նորքի 6-րդ զ., Գյուրջյան փող. 13, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 65 01 04

Երևանի Յ. Լեփսիուսի անվ. թիվ 88 հիմնական դպրոց
Կարախանյան փող. 11, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 65 64 88

Երևանի Մ. Խորենացու անվ. 143 հիմնական դպրոց
Նոր Նորքի, 3-րդ զ., Բաղյան փող. 5, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 63 31 70

Երևանի Հ. Մաթևոսյանի անվ. թիվ 96 հիմնական դպրոց
Նոր Նորք, Դ. Մալյան փող. 24, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 61 04 60

Երևանի Գ. Ստեփանյանի անվ. թիվ 135 հիմնական դպրոց
Նորքի 2-րդ զ., Ստեփանյան փող. 5, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 63 25 80

Երևանի “Վարդանանց ասպետներ” թիվ 106 հիմնական դպրոց
Նոր Նորք, Նանսենի փող. 11, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 63 25 90

Երևանի թիվ 186 հիմնական դպրոց
Նոր Նորքի 8-րդ զ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 66 70 86

Երևանի թիվ 197 հիմնական դպրոց
Նոր Նորքի 9-րդ զ., Վիլնյուսի փող., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 66 64 50

Երևանի թիվ 134 հիմնական դպրոց
Նոր Նորք, Նանսենի փող. 14, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 63 48 00

Երևանի Ա. Միկոյանի անվ. թիվ 166 հիմնական դպրոց
Նոր Նորքի 5-րդ զ., Մառի փող. 8, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 64 90 29

Երևանի Ֆ. Նանսենի անվ. թիվ 150 հիմնական դպրոց
Նոր Նորքի 4-րդ զ., Բակունցի փող. 6, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 64 50 00

Երևանի Գ. Ադդարյանի անվ. թիվ 133 հիմնական դպրոց
Նոր Նորքի 2-րդ զ., Մոլդովական փող. 35, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 67 25 42

Երևանի Ն. Սաֆարյանի անվ. թիվ 164 հիմնական դպրոց
Նոր Նորքի 2րդ զ., Թոթովենցի փող. 7, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 62 95 80

Երևանի Գ. Բաղյանի անվ. թիվ 141 հիմնական դպրոց
Նոր Նորք, Գյուլիքևխյան փող. 27, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 63 34 01

Երևանի Ա. Շիրակացու անվ. վարժարան
Նոր Նորք, Ա. Միկոյան 35, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 64 01 02

Երևանի թիվ 187 միջնակարգ դպրոց
Ջրվեժ, “Մայակ” թաղ., թիվ 30/1, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 64 45 21

Երևանի Ա. Արմենակյանի անվ. թիվ 26 միջնակարգ դպրոց
Նորք 5-րդ փող., 51 շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 65 01 06

Երևանի թիվ 157 միջնակարգ դպրոց
Նորք-Մարաշ 11փող., 62, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 65 22 86

Երևանի Աթարμեկյանի անվ. թիվ 61 միջնակարգ դպրոց
Գ.Հովսեփյան փող. 91, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 65 36 21

Երևանի “Օլիմպոս” միջնակարգ դպրոց
Գ. Հովսեփյան փող. 6, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 65 34 72

Դպրոցներ. ՄԱԼԱԹԻԱ

Երևանի Գ. Գյուլμեկյանի անվ. թիվ 190 ավագ դպրոց
Հ/Ա Բ2 թաղ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 72 21 60

Երևանի թիվ 105 ավագ դպրոց
Օտյան փող. 45, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 73 63 91

Երևանի Ս. Խանզադյանի անվ. թիվ 184 ավագ դպրոց
Շերամի փող., 91ա, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 72 73 30

Երևանի Շ. Սիմոնյանի անվ. թիվ 112 ավագ դպրոց
Սեμաստիա փող. 84ա, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 77 46 46

Երևանի Վ. Զատիկյանի անվ. թիվ 90 հիմնական դպրոց
Բատիկյան փող. 89, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 77 25 36

Երևանի Գ. Մահարու անվ. թիվ 176 հիմնական դպրոց
Հովնաթանի փող. 33, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 72 77 42

Երևանի Դ. Վարուժանի անվ. թիվ 89 հիմնական դպրոց
Սեμաստիա փող. 19, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 74 14 61

Երևանի թիվ 91 հիմնական դպրոց
Ծերենցի փող. 72ա, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 77 45 46

Երևանի թիվ 174 հիմնական դպրոց
Սվաճյան փող. 42, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 73 34 40

Երևանի Մոնթե Մելքոնյանի անվ. թիվ 11 հիմնական դպրոց
Հ/Ա Բ2 թաղ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 72 02 21

Երևանի թիվ 152 հիմնական դպրոց
Արարատյան 1-ին զ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 77 01 20

Երևանի թիվ 179 հիմնական դպրոց
Օհանովի փող., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 72 91 10

Երևանի Է. Բոյաջյանի անվ. թիվ 121 հիմնական դպրոց
Պ. Տիչինայի նրμ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 74 15 81

Երևանի թիվ 162 հիմնական դպրոց
Անդրանիկի փող. 4, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 72 82 10

Երևանի թիվ 116 հիմնական դպրոց
Արարատյան 2-րդ զ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 77 12 01

Երևանի Դ. Հովսեփյանի անվ. թիվ 191 հիմնական դպրոց
Անդրանիկի փող. 73, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 74 85 12

Երևանի թիվ 181 հիմնական դպրոց
Բաμաջանյան փող., 4, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 72 98 24

Երևանի Վ. Թեքեյանի անվ. թիվ 92 հիմնական դպրոց
Սեμաստիա փող. 54, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 74 71 75

Երևանի Ն. Խաչատրյանի անվ. թիվ 113 միջնակարգ դպրոց
Հաղթանակի 6 փող. 51 շենք, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 72 30 51

Երևանի Մխիթար Սեμաստացի միջնակարգ դպրոց
Ա. Բաμաջանյան փող. 25, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 74 11 12

Դպրոցներ. ԿԵՆՏՐՈՆ

Երևանի Մ. Աμեղյանի անվ. թիվ 3 ավագ դպրոց
Խանջյան փող. 9, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 52 64 71

Երևանի Տ. Շևչենկոյի անվ. թիվ 42 ավագ դպրոց
Մաշտոցի պող. 5/2, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 53 56 41

Երևանի Ա. Մարգարյանի անվ. թիվ 29 ավագ դպրոց
Մ. Սարյան փող. 23, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 58 32 70

Երևանի Գ. Էմինի անվ. թիվ 182 ավագ դպրոց
Կրիվոյի փող. 55, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 54 00 10

Երևանի Խ. Դաշտենցի անվ. թիվ 114 ավագ դպրոց
Հանրապետության փող. 73, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 52 74 12

Երևանի ՀՊՃՀ հենակետային ավագ դպրոց
Տերյան փող. 105, 7-րդ մասնաշենք, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 52 06 30

Երևանի Խ. Աμովյանի ՀՊՄՀ-ի հենակետային ավագ դպրոց
Խանջյան փող. 5, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 52 25 33

Երևանի ՀՊԱՀ (Գյուղ. ակադեմիայի) ավագ դպրոց
Կորյունի փող. 19, ՀՊԱՀ-ի 5-րդ մասնաշենք, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 52 43 59

Երևանի Ստ. Շահումյանի անվ. թիվ 1 հիմնական դպրոց
Մաշտոցի պող. 33, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 53 32 23

Երևանի Խ. Աμովյանի անվ. թիվ 2 հիմնական դպրոց
Ա. Իսահակյան փող. 30, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 58 38 62

Երևանի Լ. Շանթի անվ. թիվ 4 հիմնական դպրոց
Ա. Մանուկյան փող. 3, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 55 27 71

Երևանի Վ. Մայակովսկու անվ. թիվ 7 հիմնական դպրոց
Գր. Լուսավորչի փող. 7, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 52 79 29

Երևանի Մ. Իշխանի անվ. թիվ 5 հիմնական դպրոց
Բուզանդի փող. 107, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 53 36 61

Երևանի Ա. Պուշկինի անվ. թիվ 8 հիմնական դպրոց
Մոսկովյան փող. 17, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 56 49 31

Երևանի Խրիմյան Հայրիկի անվ. թիվ 10 հիմնական դպրոց
Չարենցի փող. 75, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 55 97 71

Երևանի Թելմանի անվ. թիվ 13 հիմնական դպրոց
Արշակունյաց փող. 20, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 52 84 80

Երևանի Նար-Դոսի անվ. թիվ 14 հիմնական դպրոց
Եր. Քոչարի փող. 12/1, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 55 07 44

Երևանի Ջոն Կիրակոսյանի անվ. թիվ 20 հիմնական դպրոց
Այգեստան փող. 9/4ա, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 55 28 81

Երևանի Շ. Ռուսթավելու անվ. թիվ 23 հիմնական դպրոց
Ռուսթավելու փող. 17, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 53 35 19

Երևանի Ս. Սպանդարյանի անվ. թիվ 24 հիմնական դպրոց
Պարոնյան փող. 3, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 58 47 21

Երևանի Ա. Մռավյանի անվ. թիվ 25 հիմնական դպրոց
Զաքյան փող. 2, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 56 00 69

Երևանի Մ. Նալμանդյանի անվ. թիվ 33 հիմնական դպրոց
Նար-Դոսի փող. 38, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 55 15 22

Երևանի Ա. Խանջյանի անվ. թիվ 53 հիմնական դպրոց
Տիգրան Մեծի պող. 26, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 58 24 14

Ա. Շավարշյանի անվ. թիվ 40 հիմնական դպրոց
Վարդանանց փող. 30, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 55 06 43

Երևանի թիվ 39 հիմնական դպրոց
Ծխախոտագործների փող. 1, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 57 80 31

Երևանի Գրիμոյեդովի անվ. 41 հիմնական դպրոց
Մյասնիկյան փող. 2, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 56 33 36

Երևանի Վ. Վաղարշյանի անվ. թիվ 80 հիմնական դպրոց
Ծ.Իսակովի պող. 2/1, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 58 16 01

Երևանի Ն. Ստեփանյանի անվ. թիվ 71 հիմնական դպրոց
Հանրապետության փող. 72, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 52 38 82

Երևանի Հ. Աճառյանի անվ. թիվ 72 հիմնական դպրոց
Մ. Հերացու փող. 2ա, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 55 35 81

Երևանի Ե. Չարենցի անվ. թիվ 67 հիմնական դպրոց
Ամիրյան փող. 9, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 53 87 80

Երևանի Ա. Չեխովի անվ. թիվ 55 հիմնական դպրոց
Բաղրամյան պող. 16, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 52 64 22

Երևանի Ն. Աղμալյանի անվ. թիվ 19 հիմնական դպրոց
Տերյան փող. 54, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 58 73 50

Երևանի Վ. Թոթովենցի անվ. թիվ 57 հիմնական դպրոց
Ագաթանգեղոսի փող. 7ա, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 52 78 26

Երևանի թիվ 2 վարժարան
Տիգրան Մեծի պող. 34, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 56 91 05

Երևանի Հակոμ Կոջոյանի անվ. թիվ 15 միջնակարգ դպրոց
Մաշտոցի պող. 2ա, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 56 47 32

Երևանի թիվ 81 միջնակարգ դպրոց
Թաիրովի փող. 14, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 56 28 55

Դպրոցներ. ԷՐԵԲՈՒՆԻ. ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ.

ԷՐԵԲՈՒՆԻ
Երևանի Ավ. Իսահակյանի անվ. թիվ 16 ավագ դպրոց
Բուռնազյան փող. 37, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 57 26 80

Երևանի Բ. Ժամկոչյանի անվ. թիվ 119 ավագ դպրոց
Տիգրան Մեծի պող. 64, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 57 37 40

Երևանի թիվ 45 հիմնական դպրոց
Նոր Արեշ 26 փող. 45 շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 40 21

Երևանի Պ. Սևակի անվ. թիվ 123 հիմնական դպրոց
Նոր Արեշ 35 փող., 2-րդ շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 97 10

Երևանի թիվ 49 հիմնական դպրոց
Նոր Արեշ 5-րդ փող., 2-րդ շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 02 00

Երևանի Ն. Գոգոլի անվ. թիվ 35 հիմնական դպրոց
Էրեμունի փող. 16, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 21 01

Երևանի Մ. Մխոյանի անվ. թիվ 68 հիմնական դպրոց
Նոր – Արեշ 8-րդ փող., 56 տուն, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 29 80

Երևանի թիվ 120 հիմնական դպրոց
Մ. Խորենացու փող. 207, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 57 34 60

Երևանի Լիսիցյանի անվ. թիվ 34 հիմնական դպրոց
Տիգրան Մեծի պող. 38, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 55 01 70

Երևանի թիվ 178 հիմնական դպրոց
Խաղաղ Դոնի փող. 25, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 47 02 00

Երևանի Ա. Հովհաննիսյանի անվ. թիվ 194 հիմնական դպրոց
Նոր Արեշ 7-րդ փող. 1-ին շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 39 20

Երևանի Խ. Սամուելյանի անվ. թիվ 47 հիմնական դպրոց
Սարի-թաղ 5-րդ փող., 67շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 55 38 20

Երևանի Վ. Տերյանի անվ. թիվ 60 հիմնական դպրոց
Տիգրան Մեծի պող. 42, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 55 00 70

Երևանի թիվ 64 հիմնական դպրոց
Վարդաշեն 3-րդ փող. 2 շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 33 31

Երևանի Գ. Զոհրապի անվ. թիվ 43 հիմնական դպրոց
Նոր Արեշ, 9-րդ փող. 54 շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 07 30

Երևանի Հ. Սահյանի անվ. թիվ 70 հիմնական դպրոց
Սարի թաղ, 3-րդ փող., 44 շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 55 75 78

Երևանի թիվ 167 հիմնական դպրոց
Սարի թաղ, 28 փող. 1շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 55 08 42

Երևանի թիվ 160 հիմնական դպրոց
Ավանեսովի փող. 10, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 47 17 00

Երևանի Վ. Համμարձումյանի անվ. թիվ 17 հիմնական դպրոց
Սասունցի Դավթի փող. 78, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 09 52

Երևանի Հ. Կարապենցի անվ. թիվ 6 հիմնական դպրոց
Սասունցի Դավթի փող. 2, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 38 00

Երևանի թիվ 101 միջնակարգ դպրոց
Մուշական փող., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 06 01

Երևանի թիվ 107 միջնակարգ դպրոց
Ջրաշենի փող. 1, 41շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 24 83

ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ

Ղևոնդ Ալիշանի անվ. թիվ 95 միջնակարգ դպրոց
Նուμարաշեն փող. 13, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 47 60 41

Երևանի թիվ 175 միջնակարգ դպրոց
Նուμարաշեն փող. 11, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 47 65 40

Դպրոցներ. ԱՐԱԲԿԻՐ

ԱՐԱԲԿԻՐ

Երևանի Վ. Դավթյանի անվ. թիվ 149 ավագ դպրոց
Հ. Էմինի նրμ. 4, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 23 72 20

Երևանի Մ. Գալշոյանի անվան թիվ 148 ավագ դպրոց
Սունդուկյան փող. 78, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 22 73 66

Երևանի Հ. Գալստյանի անվ. թիվ 83 ավագ դպրոց
Օրμելի փող. 63, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 22 74 41

Երևանի Մ. Քաջունու անվ. թիվ 54 ավագ դպրոց
Ն. Տիգրանի փող. 12, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 23 18 91

Երևանի Հ. Հայրապետյանի անվ. թիվ 78 հիմնական դպրոց
Բաղրամյան պող. 59ա, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 22 58 36

Երևանի Ալ. Շիրվանզադեի անվ. թիվ 21 հիմնական դպրոց
Վ. Վաղարշյան փող., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 24 22 31 10

Երևանի Ս. Կապուտիկյանի անվ. թիվ 145 հիմնական դպրոց
Հովսեփ-Էմինի փող., 8, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 26 24 22

Երևանի Ռ. Միրոյանի անվ. թիվ 77 հիմնական դպրոց
Ադոնցի 11, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 23 24 91

Երևանի Ստ. Զորյանի անվ. թիվ 56 հիմնական դպրոց
Հր. Քոչարի փող., 13, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 272070

Երևանի Հայկ Բժշկյանցի անվ. թիվ 129 հիմնական դպրոց
Հր. Քոչարի փող., 29, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 22 34 82

Երևանի “Արգենտինյան Հանրապետություն” թիվ 76 հիմնական դպրոց
Բաղրամյան պող. 52, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 26 57 77

Երևանի Լ. Տոլստոյի անվ. թիվ 128 հիմնական դպրոց
Ազատության փող. 5, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 20 00 12

Երևանի Հ. Իսակովի անվ. թիվ 132 հիմնական դպրոց
Ա. Խաչատրյան փող. 28, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 32 11 44

Երևանի Ռ. Սևակի անվ. թիվ 151 հիմնական դպրոց
Բաμայան փող. 40, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 25 57 88

Երևանի թիվ 37 հիմնական դպրոց
Քանաքեռ ՀԷԿ, 14շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 23 10 32

Երևանի Րաֆֆու անվան թիվ 36 հիմնական դպրոց
Կոմիտասի պող. 37, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 23 48 56

Երևանի Ղ. Աղայանի անվ. թիվ 63 հիմնական դպրոց
Կիևյան փող. 9, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 22 03 69

Երևանի Վ. Պետրոսյանի անվ. թիվ 51 հիմնական դպրոց
Զարյան փող. 23, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 23 21 83

Երևանի Ն. Զարյանի անվ. թիվ 130 հիմնական դպրոց
Հ. Հակոμյանի նրμ. 3, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 22 25 43

Երևանի Հ. Օշականի անվ. թիվ 172 հիմնական դպրոց
Մ. Բաղրամյան պող. 59ա, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 22 58 34

Երևանի Հ. Պողոսյանի անվան թիվ 82 հիմնական դպրոց
Մամիկոնյանց փող. 33, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 23 34 81

Դպրոցներ. ԱՎԱՆ. ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ.

Երևանի թիվ 170 ավագ դպրոց
Թումանյան փող. 3, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 61 09 30

Երևանի թիվ 104 հիմնական դպրոց
Աճառյան փող. 5, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 61 84 50

Երևանի թիվ 180 հիմնական դպրոց
Ավան-Առինջ, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 61 12 00

Երևանի թիվ 171 հիմնական դպրոց
Իսահակյան թաղ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 61 18 42

Երևանի Ստարովոյտովայի անվ. թիվ 177 հիմնական դպրոց
Դուրյան թաղ. 3-24, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 61 81 21

Երևանի Ն. Մեծի անվ. թիվ 124 հիմնական դպրոց
Աճառյան փող. 15, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 62 50 90

Երևանի թիվ 87 միջնակարգ դպրոց
Խուդյակովի փող. 44, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 61 33 16

ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ
Երևանի Լ. Արիսյանի անվ. թիվ 127 ավագ դպրոց
Պ. Սևակի փող. 11, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 28 13 32

Երևանի Հ. Գյուլիքեխվյանի անվ. թիվ 103 ավագ դպրոց
Զ. Սարկավագի փող. 14, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 28 46 85

Երևանի թիվ 30 ավագ դպրոց
Հ. Ներսիսյան փող. 3, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 28 53 60

Երևանի Մ. Մանուշյանի անվ. թիվ 48 հիմնական դպրոց
Դրոյի փող. 11, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 24 01 70

Երևանի Ս. Բյուրատի անվ. թիվ 125 հիմնական դպրոց
Պ. Սևակի փող. 89, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 24 55 42

Երևանի Հ. Պարոնյանի անվ. թիվ 59 հիմնական դպրոց
Վարշավյան փող. 45, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 20 72 59

Երևանի թիվ 147 հիմնական դպրոց
Կ. Ուլնեցու փող. 1, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 24 50 20

Երևանի թիվ 44 հիմնական դպրոց
Մ. Ավետիսյան փող. 89, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 24 19 41

Երևանի Ս. Շահմուրադյանի անվ. թիվ 85 հիմնական դպրոց
Ծարավ Աղμյուրի փող. 21, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 28 77 27

Երևանի Խ. Աμովյանի անվ. թիվ 84 հիմնական դպրոց
Քանաքեռ 14 փող. թիվ 1, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 28 35 90

Երևանի Կոստան Զարյանի անվ. թիվ 117 հիմնական դպրոց
Ֆանարջյան փող. 15, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 28 76 97

Երևանի թիվ 136 հիմնական դպրոց
Լեփսիուսի 6 փող., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 24 08 46

Դպրոցներ. ԱՋԱՓՆՅԱԿ. ԴԱՎԹԱՇԵՆ.

ԱՋԱՓՆՅԱԿ

Երևանի թիվ 195 ավագ դպրոց
Մազմանյան փող. 5ա, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 34 24 00

Երևանի Գ. Մարգարյանի անվ. թիվ 94 ավագ դպրոց
Բաշինջաղյան փող. 100, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 39 89 20

Երևանի Ա. Երզնկյանի անվ. թիվ 118 ավագ դպրոց
Արզումանյան փող. 8, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 39 10 70

Երևանի թիվ 109 ավագ դպրոց
Մարգարյան 2-նրμ. 14, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 34 09 44

Երևանի թիվ 188 հիմնական դպրոց
Հ. Բեկնազարյան փող. 5, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 35 32 07

Երևանի թիվ 156 հիմնական դպրոց
Շիրազի փող. 11, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 34 50 49

Երևանի Մ. Մեծարենցի անվ. թիվ 146 հիմնական դպրոց
Լուկաշին փող. 6, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 39 18 49

Երևանի թիվ 168 հիմնական դպրոց
Բաշինջաղյան փող. 1-նրμ, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 35 04 01

Երևանի թիվ 185 հիմնական դպրոց
Բեկնազարյան փող. 5, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 35 80 07

Երևանի Պ. Յավորովի անվ. թիվ 131 հիմնական դպրոց
Արզումանյան փող. 22, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 39 13 70

Երևանի Լ. Միրիջանյանի անվ. թիվ 155 հիմնական դպրոց
Բաշինջաղյան 2-րդ նրμ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 34 09 66

Երևանի Ալ. Բլոկի անվ. թիվ 122 հիմնական դպրոց
Արզումանյան փող. 5, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 39 10 80

Երևանի Հ. Մորգենթաուի անվ. թիվ 126 հիմնական դպրոց
Էստոնական փող. 8, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 392402

Երևանի Վ. Սարոյանի անվ. թիվ 138 հիմնական դպրոց
Մարգարյան 2-նրμ. 30ա, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 34 48 00

Երևանի թիվ 153 հիմնական դպրոց
Առաքելյան փող. 47, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 34 90 37

Երևանի թիվ 102 հիմնական դպրոց
Ֆուչիկի 2-նրμ. 11, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 34 43 33

Երևանի թիվ 100 հիմնական դպրոց
Մարգարյան փող. 9, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 34 28 00

Երևանի թիվ 22 հիմնական դպրոց
Գ-3 թաղ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 39 11 13

Երևանի թիվ 111 միջնակարգ դպրոց
Լուկաշինի փող. 1\5, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 35 31 83

Երևանի թիվ 108 միջնակարգ դպրոց
Սիլիկյան թաղ. 10, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 39 61 00
ԱՎԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

Երևանի թիվ 170 ավագ դպրոց
Թումանյան փող. 3, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 61 09 30

Երևանի թիվ 104 հիմնական դպրոց
Աճառյան փող. 5, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 61 84 50

Երևանի թիվ 180 հիմնական դպրոց
Ավան-Առինջ, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 61 12 00

Երևանի թիվ 171 հիմնական դպրոց
Իսահակյան թաղ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 61 18 42

Երևանի Ստարովոյտովայի անվ. թիվ 177 հիմնական դպրոց
Դուրյան թաղ. 3-24, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 61 81 21

Երևանի Ն. Մեծի անվ. թիվ 124 հիմնական դպրոց
Աճառյան փող. 15, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 62 50 90

Երևանի թիվ 87 միջնակարգ դպրոց
Խուդյակովի փող. 44, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 61 33 16

ԴԱՎԹԱՇԵՆ

Երևանի Ս. Գևորգյանի անվ. թիվ 189 ավագ դպրոց
Դավթաշեն, Տ. Պետրոսյան 1-ին թաղ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 36 92 20

Երևանի թիվ 192 հիմնական դպրոց
Դավթաշեն, 2 թաղ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 36 98 80

Երևանի Ա. Նավասարդյանի անվ. թիվ 196 հիմնական դպրոց
Դավթաշեն, 4-րդ թաղ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 36 19 08

Երևանի Հ. Խաչատրյանի անվ. թիվ 199 հիմնական դպրոց
Դավթաշեն, 4-րդ թաղ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 36 92 41

Երևանի թիվ 200 հիմնական դպրոց
Դավթաշեն, Տ. Պետրոսյան փող., ք. Երևան, ՀՀ
Երևանի Ա. Մանուկյանի անվ. թիվ 93 միջնակարգ դպրոց
Դավթաշեն, 5-րդ փող., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 36 31 83

http://medindex.am/accounts/members/johann/Listings/