701 год Составлен первый законодательный свод

В начале VIII века в Японии продолжается активная деятельность по формированию институтов власти и выработке норм отношений между государством и подданными. Японская государственная модель имела образ­цом китайскую. Первый законодатель­ный свод Японии, составленный в 701 году и введенный в действие в 702 году, получил название «Тайхорё». Его структура и отдельные положения опирались на китайские памятники правовой мысли, однако были и существенные отличия. Так, нормы уголовного права в японском законодательстве были разработаны с гораздо меньшей тщательностью, что связано и с культурными особенностями японского государства: оно предпочитало делегировать ответственность по наказанию провинившихся и заменять физическую расправу над преступниками ссылкой, чтобы не навлекать на себя ритуальной нечистоты кэгарэ, вызываемой смертью. Благодаря введению в действие свода «Тайхорё» историки именуют Японию VIII–IX веков «государством, основанным на законах». Несмотря на то что отдельные положения свода утрачивают свою актуальность уже ко времени его создания, формально никто не отменял его вплоть до принятия первой японской Конституции в 1889 году.

 

Թարգմանություն

8-րդ դարի սկզբին Ճապոնիայում շարունակվում է ակտիվ աշխատանքը կառավարության հաստատություններ և կառավարության ու ենթակաների միջև համագործաքցելու նորմերը, ստեղծելու համար։ Ճապոնական կառավարության համակարգ, հիմք է վերցված Չինականից։ Առաջին օրենքների ժողովածուն, ստեղծված 701թ․ և 702թ․-ից կիրառվել է և ստացել է “Տայխօրյօ” անվանումը։ Նրա կառուցվածքը և առանձին կարգավիճակը հենվում է Չինական “իրավական մտքի” հուշարձաններիի վրա, բայց այդ կառուցվածքում կար նաև լուրջ տարբերություն։ Այդպես, Ճապոնական քրեական չափանիշները, շատ ավելի քիչ մանրակրկտությամբ էին կառուցված, ինչը կապված է նաև Ճապոնական մշակույթային տարբերությամբ, այն նախնտրում էր պատվիրակել հանցագործին պատժելու պատասխանատվությունը և փոխարինել ֆիզիկական պատիժը, հանցագործին ինչ որ տեղ ուղարկելու վրա, որպիսի չվերցնել իրենց վրա “կէգարէ ” ծիսական չար ուժերը, որոնք առաջացնում է մահը։ “Տայխօրյօ” կանոնը ներածելու շնորհիվ պատմագետները Ճապոնյան 8-9րդ․ դարը կոչում էն “պետություն օրենքների հիմման վրա”, չնայած նրան որ “Տայխօրյօ”-ում կայն օրենքներ որոնք դրա ստեղծման ժամանակ արդեն կորցրել էին իրենց արդիականությունը, ֆորմալ, ոչմեկ չի չեղարկել այն մինչև 1889թ․ Ճապոնական առաջին սահմանադրությունը ընդունվելը։