English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
D- DA DD DE DI DJ DM DN DO DR DT DU DW DY
DNA
selected terms: 38 page 1 of 1

1. DNA
[ԴՆԹ]
20. DNA REPAIR
[ԴՆԹ ՌԵՊԱՐԱՑԻԱ (ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ)]
2. DNA (CYTOSINE-5-)-METHYLTRANSFERASE
[ԴՆԹ-(ՑԻՏՈԶԻՆ-5-)-ՄԵԹԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ]
21. DNA REPLICATION
[ԴՆԹ ՌԵՊԼԻԿԱՑԻԱ (ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ)]
3. DNA DAMAGE
[ԴՆԹ ՎՆԱՍՎԱԾՔ]
22. DNA RESTRICTION ENZYMES
[ԴՆԹ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ (ՌԵՍՏՐԻԿՑԻՈՆ) ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ]
4. DNA GYRASE
[ԴՆԹ-ՏՈՊՈԻԶՈՄԵՐԱԶ (ԱՏՖ ՀԻԴՐՈԼԻԶԱՑՆՈՂ)]
23. DNA RESTRICTION-MODIFICATION ENZYMES
[ԴՆԹ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ-ՁԵՎԱՓՈԽՄԱՆ ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ]
5. DNA INSERTION ELEMENTS
[ԴՆԹ ԻՆՍԵՐՑԻՈՆԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ]
24. DNA TUMOR VIRUSES
[ԴՆԹ ՈՒՌՈՒՑՔԱԾԻՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ]
6. DNA MODIFICATION METHYLASES
[ԴՆԹ-ՄԵԹԻԼԱԶՆԵՐԸ ՁԵՎԱՓՈԽՈՂ]
25. DNA UNTWISTING PROTEINS
[ԴՆԹ-ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՈԼՈՐՔԸ ՔԱՆԴՈՂ]
7. DNA MODIFICATION METHYLASES (ADENINE-SPECIFIC)
[ԴՆԹ-ՄԵԹԻԼԱԶՆԵՐԸ ՁԵՎԱՓՈԽՈՂ (ԱԴԵՆԻՆ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ)]
26. DNA UNWINDING PROTEINS
[ԴՆԹ-ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ]
8. DNA MODIFICATION METHYLASES (CYTOSINE-SPECIFIC)
[ԴՆԹ-ՄԵԹԻԼԱԶՆԵՐԸ ՁԵՎԱՓՈԽՈՂ (ՑԻՏՈԶԻՆ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ)]
27. DNA VIRUS INFECTIONS (NON MESH)
[ԴՆԹ-ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ (ԱՐՏ)]
9. DNA MUTATIONAL ANALYSIS
[ԴՆԹ ՄՈՒԹԱՑԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ]
28. DNA VIRUSES
[ԴՆԹ-ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ]
10. DNA NUCLEOTIDYLEXOTRANSFERASE
[ԴՆԹ-ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴԻԼԷԿԶՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ]
29. DNA, BACTERIAL
[ԴՆԹ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ]
11. DNA NUCLEOTIDYLTRANSFERASES
[ԴՆԹ-ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ]
30. DNA, CIRCULAR
[ԴՆԹ ՕՂԱՁԵՎ]
12. DNA PHOTOLYASE
[ԴՆԹ-ՖՈՏՈԼԻԱԶ]
31. DNA, FUNGAL
[ԴՆԹ ՍՆԿԵՐԻ]
13. DNA POLYMERASE I
[ԴՆԹ-ՊՈԼԻՄԵՐԱԶ I]
32. DNA, MITOCHONDRIAL
[ԴՆԹ ՄԻՏՈԽՈՆԴՐԻԱԼ]
14. DNA POLYMERASE II
[ԴՆԹ-ՊՈԼԻՄԵՐԱԶ II]
33. DNA, NEOPLASM
[ԴՆԹ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐԻ]
15. DNA POLYMERASE III
[ԴՆԹ-ՊՈԼԻՄԵՐԱԶ III]
34. DNA, RECOMBINANT
[ԴՆԹ ՌԵԿՈՄԲԻՆԱՆՏԱՅԻՆ]
16. DNA POLYMERASES
[ԴՆԹ-ՊՈԼԻՄԵՐԱԶՆԵՐ]
35. DNA, SINGLE-STRANDED
[ԴՆԹ ՄԻԱՊԱՐՈՒՐԱՁԵՎ]
17. DNA PROBES
[ԴՆԹ-ԶՈՆԴԵՐ]
36. DNA, SUPERHELICAL
[ԴՆԹ ԳԵՐՊԱՐՈՒՅՐԱՁԵՎ]
18. DNA PROBES, HLA
[ԴՆԹ-ԶՈՆԴԵՐ, HLA]
37. DNA, VIRAL
[ԴՆԹ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ]
19. DNA PROBES, HPV
[ԴՆԹ-ԶՈՆԴԵՐ, HPV]
38. DNA-BINDING PROTEINS
[ԴՆԹ-ԿԱՊՈՂ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM