Linkedin
Facebook
Google
eBay Auction
Contact us by SMS
+1 208 509 9926


Ext. search

Ratings July 2014 by Yandex, Google, PR-CY
Semrush stats 6 years.


ELECTIONS IN ARMENIA 2017
Ընտրողների և բնակչության թվերը
Ընտրողներ 2017 ըստ տարիքի
Ընտրողներ 2017 ըստ հասցեների

REFERENDUM IN ARMENIA 2015
Քվեների բաշխումները
Այո-Ոչ կախված մասնակցությունից
Քվեարկության ընթացք, արագություն
Մասնակցություն ըստ բնակավայրերի
Վերլուծություններ


ELECTION IN ARMENIA 2012-2013
Parliamentary elections 2012
Number of voters published before and after the Election Day (May 6, 2012)
Voters Lists as of May 2012
Analysis of the results of voting.

Presidential elections 2013
Results by communities.
Results in precincts monitored by observers.
Analysis of the results of voting.

Yerevan municipality elections 2013
Distribution of votes for political parties depending on turnout (from percent of voters who voted)
Participation
ELECTION IN RUSSIA 2011
Elections results 2003- 2013
Parliamentary election in Russia 2011
www.doctor.am
Health library. Medical terminology multilangual.
www.healthmatics.info.
Medical webdesign. Electronic documents management.
Books about presidential, parliamentary and municipal elections in Russia and Armenia 2003 - 2013
Online monitoring program for analysis results of elections. Presents elections in Armenia 2012, 2013.
1
Copyright © 2003-2017 Medindex      Linkedin     Facebook     Google     Contact us by SMS +1(208) 509 9926